Intensywne i umiarkowane obniżenie stężenia lipidów za pomocą statyn po ostrych zespołach wieńcowych ad 6

CI oznacza przedział ufności, chorobę wieńcową serca CHD i zawał mięśnia sercowego MI. Rewaskularyzację przeprowadzono co najmniej 30 dni po randomizacji. Spośród poszczególnych składników pierwotnego punktu końcowego, istniał stały wzór korzyści faworyzowania wysokich dawek atorwastatyny w stosunku do standardowej dawki prawastatyny, który obejmował znaczące 14-procentowe zmniejszenie zapotrzebowania na rewaskularyzację (P = 0,04), 29-procentową redukcję w przypadku ryzyka nawracającej niestabilnej dławicy piersiowej (P = 0,02) i nieistotnego zmniejszenia częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny (28 procent, P = 0,07) oraz zgonu lub zawału mięśnia sercowego (18 procent, p = 0,06) (ryc. 4) . Udar był rzadki, ale stawki nie różniły się znacząco między grupami.
Rysunek 5. Rycina 5. Dwuletnia częstość zdarzeń i szacunki współczynnika zagrożenia dla pierwszorzędowego punktu końcowego w grupie z dużą dawką atorwastatyny, w porównaniu z grupą otrzymującą prawastatynę w standardowej dawce, zgodnie z charakterystyką linii bazowej. Test interakcji był istotny tylko dla linii podstawowej o niskiej gęstości lipoprotein (LDL) wynoszącej co najmniej 125 mg na decylitr, w porównaniu z wartością mniejszą niż 125 mg na decylitr (P = 0,02). Stężenie cholesterolu LDL zmierzono na linii podstawowej u 3976 pacjentów, a cholesterol o dużej gęstości (HDL) mierzono w 3995. Dwóch pacjentów nie miało informacji dotyczących elektrokardiograficznego typu ostrego zespołu wieńcowego, a jeden pacjent miał brakujące informacje dotyczące wcześniejsze stosowanie statyn. MI oznacza zawał mięśnia sercowego.
Korzyści ze stosowania atorwastatyny w dużych dawkach były stałe we wszystkich wcześniej określonych podgrupach, w tym u mężczyzn i kobiet, u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową oraz u osób z zawałem mięśnia sercowego oraz u osób z cukrzycą i bez cukrzycy (ryc. 5). Korzyści okazały się większe u pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu LDL wynoszącym co najmniej 125 mg na decylitr, wcześniej zdefiniowaną podgrupę, z 34-procentowym zmniejszeniem współczynnika ryzyka, w porównaniu z 7-procentową redukcją wśród pacjentów z podłożem -liniowy cholesterol LDL poniżej 125 mg na decylitr (P dla interakcji = 0,02).
Tolerancja i bezpieczeństwo
Częstość przerwania leczenia z powodu zdarzenia niepożądanego lub preferencji pacjenta lub z innych przyczyn wynosiła 21,4% w grupie otrzymującej prawastatynę i 22,8% w grupie z atorwastatyną w ciągu jednego roku (p = 0,30) i odpowiednio 33,0% i 30,4%, po dwóch latach (P = 0,11). Podczas leczenia dawka prawastatyny została zwiększona do 80 mg u 8% pacjentów, a dawka zmniejszyła się o połowę wśród 1,4% pacjentów w grupie otrzymującej prawastatynę i 1,9% w grupie z atorwastatyną (p = 0,20) z powodu skutki uboczne lub nieprawidłowości funkcji wątroby. Odsetek pacjentów, u których poziom aminotransferazy alaninowej był wyższy niż trzykrotność górnej granicy normy, wynosił 1,1% w grupie otrzymującej prawastatynę i 3,3% w grupie z atorwastatyną (p <0,001). Badacze zaniechali stosowania badanego leku ze względu na ból mięśni i mięśni lub zwiększenie poziomu kinazy kreatynowej u 2,7% pacjentów leczonych prawastatyną w porównaniu z 3,3% pacjentów leczonych atorwastatyną (p = 0,23) [przypisy: ceftriakson, Leukocyturia, ambroksol ] [podobne: klykciny konczyste zdjecia, dyżury aptek olkusz, dyżury aptek zawiercie ]