Trendy w praktyce embriotransferu i wyniki stosowania wspomaganej technologii rozrodczej w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Drastyczny spadek krajowej stawki triol i porodów mnogich wyższego rzędu prawdopodobnie wynika z obniżenia wskaźnika takich ciąż, które można przypisać procedurom technologii wspomaganego rozrodu, ponieważ ponad jedna trzecia (38,7% w 1996 r. I 43,3% w 1997 r.) takich ciąż w Stanach Zjednoczonych można przypisać technologii wspomaganego rozrodu.25 Alternatywnie możliwe jest, że spadek krajowej stopy urodzeń trójdzielnych i wyższego rzędu może być częściowo spowodowany znacznym wzrostem liczby kobiet poddawanych wielopalnemu obniżenie ciąży po 1998 roku. 26 Dane CDC nie zawierają jednak informacji na temat redukcji ciąży i brakuje danych na temat stosowania tej procedury na poziomie krajowym. Chociaż odsetek ciąż bliźniaczych, wynikających z procedur technologii wspomaganego rozrodu, utrzymywał się na stałym poziomie w okresie od 1997 do 2001 r., Krajowa stopa urodzenia bliźniąt nadal wzrastała. Nie jest to zaskakujące, ponieważ rośnie liczba bezwzględnych bliźniaków stworzonych dzięki technologii wspomaganego rozrodu (wraz z liczbą cykli inicjowanych rocznie). Read more „Trendy w praktyce embriotransferu i wyniki stosowania wspomaganej technologii rozrodczej w Stanach Zjednoczonych czesc 4”

Aspiryna o niskiej dawce w wazice czerwienicy

Europejska współpraca w zakresie badania niskiej dawki aspiryny w testach policytemii (ECLAP), jak donosi Landolfi i in. (Wydanie z 8 stycznia), nie wyjaśnia w pełni roli aspiryny w leczeniu czerwienicy prawdziwej. W grupie placebo było więcej palaczy niż w grupie aspiryny. Leczenie czerwienicy prawdziwej było wyraźnie nieoptymalne u większości pacjentów. W badaniu Landolfi i wsp. Read more „Aspiryna o niskiej dawce w wazice czerwienicy”

Cynakalcet dla wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów przyjmujących hemodializę

Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc z witaminą D i wapniem u pacjentów dializowanych jest często komplikowane przez hiperkalcemię i hiperfosfatemię, które mogą przyczyniać się do choroby sercowo-naczyniowej i niekorzystnych wyników klinicznych. Kalcymimetyki są ukierunkowane na receptor wapniowy i niższe poziomy parathormonu bez zwiększania poziomu wapnia i fosforu. Przedstawiono wyniki dwóch identycznych, randomizowanych, podwójnie ślepych, kontrolowanych placebo badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność środka kalcymimetycznego chlorowodorku cynakalcetu. Metody
Pacjenci, którzy otrzymywali hemodializę i którzy źle kontrolowali wtórną nadczynność przytarczyc pomimo standardowego leczenia zostali losowo przydzieleni do otrzymywania cynakalcetu (371 pacjentów) lub placebo (370 pacjentów) przez 26 tygodni. Dawkę raz na dobę zwiększono z 30 mg do 180 mg, aby osiągnąć poziomy nienaruszonego hormonu przytarczycznego 250 pg na mililitr lub mniej. Read more „Cynakalcet dla wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów przyjmujących hemodializę”

Cynakalcet dla wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów przyjmujących hemodializę ad 8

Zatem fakt, że cynakalcet obniża poziom parathormonu przy jednoczesnym obniżeniu poziomu wapnia i fosforu w surowicy, stanowi potencjalnie ważny rozwój terapeutyczny. Analiza warstwowa wykazała skuteczność cinacalcet w szerokim zakresie podgrup demograficznych i cech podstawowych. Zmniejszenie poziomu parathormonu podczas leczenia cynakalcetem nie różniło się w zależności od dawki steroli witaminy D. Chociaż do oceny roli cynakalcetu jako terapii podstawowej potrzebne są ostateczne badania, podgrupa pacjentów otrzymujących cynakalcet jako leczenie podstawowe wydaje się reagować. Ponieważ ich mechanizmy działania są różne, cynakalcet i witamina D mogą mieć działanie addytywne, które działa na obniżenie poziomu parathormonu, ale ta możliwość będzie wymagała dalszych badań. Read more „Cynakalcet dla wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów przyjmujących hemodializę ad 8”

Intensywne i umiarkowane obniżenie stężenia lipidów za pomocą statyn po ostrych zespołach wieńcowych ad 7

W żadnej z grup nie stwierdzono przypadków rabdomiolizy. Dyskusja
W tym porównaniu dwóch schematów statyn o różnym nasileniu obniżającym stężenie lipidów w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym, intensywna terapia z zastosowaniem wysokich dawek atorwastatyny spowodowała średni poziom cholesterolu LDL 62 mg na decylitr, w porównaniu z poziomem 95 mg na decylitr dla standardowej dawki prawastatyny. Wśród pacjentów, którzy niedawno byli hospitalizowani z powodu ostrego zespołu wieńcowego, bardziej intensywny reżim dawał mniejsze ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub poważnego zdarzenia sercowego niż bardziej umiarkowany stopień obniżenia stężenia lipidów przy stosowaniu standardowej dawki statyny. . Chociaż wcześniejsze badania kontrolowane placebo wykazały, że statyna w dawce standardowej jest korzystna, 1-7 wykazaliśmy, że bardziej intensywne obniżenie stężenia lipidów znacznie zwiększyło tę korzyść kliniczną. Read more „Intensywne i umiarkowane obniżenie stężenia lipidów za pomocą statyn po ostrych zespołach wieńcowych ad 7”

Wpływ inhibitora cholesterylowej proteiny transferowej na cholesterol HDL ad 6

Dostarczono również dane dla grupy 38 osób dobranych pod względem wieku i płci z normolipidemią.27 W porównaniu z placebo, torcetrapib znacząco zwiększył poziomy dużych cząstek HDL w każdej grupie (górny panel); dawka 120 mg dziennie znormalizowała poziomy tych cząstek. Gwiazdki (P = 0,001) i sztylet (P <0,001) wskazują na znaczącą różnicę od placebo. Torcetrapib nie wpływał znacząco na poziom małych cząstek HDL (dolny panel). Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586. Poziom cholesterolu w dużych cząstkach HDL, oszacowany metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego, wzrósł o 133 procent w stosunku do wartości zmierzonych podczas fazy placebo (P = 0,001) wśród osób, które otrzymały atorwastatynę, oraz o 199 procent u osób, które nie otrzymywały atorwastatyny ( P = 0,001) podczas otrzymywania torcetrapibu w dawce 120 mg na dobę; wzrost wynosił 446 procent w dawce 120 mg dwa razy na dobę (Figura 1). Read more „Wpływ inhibitora cholesterylowej proteiny transferowej na cholesterol HDL ad 6”

Nagrody Ig Nobla: Roczniki nieprawdopodobnych badań

Poza pieniędzmi, czy Nobel jest warty zachodu. Dr Raymond Damadian, który twierdzi, że odkrył rezonans magnetyczny (MRI), wydaje się tak sądzić, ponieważ podał do wiadomości publicznej drogocenną kampanię pełnostronicowych reklam w New York Times, Washington Post i innych dziennikach protestujących jego wykluczenie z ceremonii w 2003 r. w Sztokholmie, Szwecja, podczas której dwóch innych mężczyzn otrzymało nagrodę za swoją pracę nad MRI. Będziemy musieli poczekać na całą opowieść, ponieważ Komitet Noblowski pieczętuje swoje rozważania przez 50 lat. Skryty szwedzki komitet jest przeciwieństwem Zarządu Gubernatorów Ig Nobel, szerokiego grona złożonego z redaktorów Roczników nieprawdopodobnych badań, różnych dziennikarzy i naukowców, a także, dla równowagi, niektórych przechodniów z ulicy . Read more „Nagrody Ig Nobla: Roczniki nieprawdopodobnych badań”

Wpływ resekcji i Aneuploidii na śmiertelność w ustnej leukoplakii ad

Nowotwory, które wystąpiły po leczeniu pierwszego nowotworu, zostały zdefiniowane jako nowotwory nowe lub późniejsze, ponieważ nie ustaliliśmy, czy stanowią one nawrót czy drugi nowotwór pierwotny. Informacje dotyczące leczenia pacjentów podczas obserwacji uzyskano na podstawie przeglądu wykresu. Ustne raki płaskonabłonkowe zostały ocenione zgodnie z kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia.17 Kryteria Amerykańskiego Wspólnego Komitetu ds. Raka zostały użyte w celu określenia stadium klinicznego.18 Ocena nowych nowotworów i śmiertelności specyficznej dla raka
Korzystaliśmy z bazy danych rejestru raka w Norwegii, aby ocenić śmiertelność swoistą dla raka. Wszyscy pacjenci objęci badaniem wyrazili pisemną lub ustną zgodę na to, że dane uzupełniające mogą być wykorzystane do celów badawczych. Read more „Wpływ resekcji i Aneuploidii na śmiertelność w ustnej leukoplakii ad”

Szczepienia u dzieci i cukrzyca typu 1 ad

Szczepionki przeciw H. influenzae typu b, błonicy, tężcowi, wirusowi polio, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce zostały ocenione pod kątem rozwoju cukrzycy typu wśród wszystkich dzieci i wśród podgrupy dzieci, które miały rodzeństwo z cukrzycą typu . W dalszej analizie zbadaliśmy kohortę, aby sprawdzić, czy wystąpił nadmiar przypadków cukrzycy typu w określonych okresach po szczepieniu. Metody
Od kwietnia 1968 roku, mieszkańcy Danii otrzymali unikalny numer identyfikacyjny w duńskim systemie rejestracji cywilnej. Korzystając z tego rejestru, skonstruowaliśmy kohortę wszystkich dzieci urodzonych w Danii od stycznia 1990 r. Read more „Szczepienia u dzieci i cukrzyca typu 1 ad”

C-reaktywne białko i inne markery krążenia w zapaleniu w przewidywaniu choroby niedokrwiennej serca cd

Wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę. Metody laboratoryjne
Pomiary laboratoryjne wykonano bez wiedzy o statusie uczestników badania, a zatem próbki od pacjentów i kontroli podzielono losowo na płytki testowe. Stężenia białka C-reaktywnego mierzono za pomocą immunoturbidymetrii wzmocnionej lateksem, z dolną granicą wykrywalności wynoszącą 0,02 mg na litr (Roche Diagnostics) .11 Zmienność wartości C-reaktywnego białka w serii wynosiła mniej niż procent, a -dniowa zmienność wynosiła 1% przy stężeniu 14 mg na litr i 3,7% przy stężeniu 3,8 mg na litr. Stężenie czynnika von Willebranda oznaczano za pomocą czułego testu immunoenzymatycznego. Określiliśmy również stężenie czynnika von Willebranda w parach próbek osocza i surowicy od 56 osób zdrowych z innego badania i odkryliśmy ścisłą zgodność między wartościami osocza i surowicy (współczynnik korelacji 0,94) .7 Metodę Wintrobe zastosowano do pomiaru szybkości sedymentacji erytrocytów w świeżych próbkach krwi pobranych w czasie weryzacji linii podstawowej.6 Inne pomiary biochemiczne i hematologiczne obejmowały zastosowanie standardowych testów, jak opisano wcześniej.8 Pomiary przeprowadzono w parach próbek pobranych od 379 uczestników, średnio około 12 lat od siebie . Read more „C-reaktywne białko i inne markery krążenia w zapaleniu w przewidywaniu choroby niedokrwiennej serca cd”