Mutacje genów ABCA3 u noworodków z niedoborem krytycznego surfaktanta ad

Ze względu na prawdopodobną rolę ABCA3 w transporcie lipidów, jego lokalizację w komórkach pęcherzykowych typu II oraz powiązanie innych genów ABC z ludzkimi chorobami, przeprowadziliśmy badanie w celu ustalenia, czy ABCA3 bierze udział w metabolizmie środków powierzchniowo czynnych fosfolipidów i czy ABCA3 jest kandydatem gen niewyjaśnionego niedoboru środka powierzchniowo czynnego u niemowląt urodzonych o czasie. Metody
Pacjenci
Od lipca 1995 r. Do kwietnia 2003 r. Pobierano próbki krwi od 337 niemowląt z ciężką chorobą układu oddechowego w ramach badania mającego na celu identyfikację dziedzicznych zaburzeń metabolizmu surfaktantów. Niemowlęta pochodziły z północnej i południowej Europy, z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Wszystkie niemowlęta urodziły się po ciąży trwającej co najmniej 36 tygodni i miały uporczywą hipoksemiczną niewydolność oddechową, bez żadnej znanej przyczyny choroby dróg oddechowych zidentyfikowanej w momencie rejestracji. Początek objawów oddechowych wystąpił w ciągu kilku godzin po urodzeniu, a wszystkie niemowlęta miały kliniczne lub radiologiczne wyniki (lub oba) zgodne z niedoborem środka powierzchniowo czynnego.
Przyczyna choroby płuc została następnie zidentyfikowana u 15 niemowląt: pęcherzykowa dysplazja włośniczkowa u 4, całkowity anomalny żylny powrót płuc u 4, wirusowe zapalenie płuc u 3, dysplazja pęcherzykowa u 2, limfangiektazja płucna u i mukopolisacharydoza typu II u 1. W 47 niemowląt (14 procent), dziedziczny niedobór surfaktantowego białka B zidentyfikowano jako podstawę choroby płuc, jak określono przez identyfikację mutacji powodujących utratę funkcji na obu allelach genu SFTPB. Niedobór białka powierzchniowo czynnego B został wykluczony u pozostałych 275 niemowląt za pomocą kombinacji analiz białek płynu płucnego i tkanek oraz badań genetycznych.15,16 Wśród tych niemowląt, 121 analizowano pod kątem mutacji w genie dla surfaktantowego białka C (SFTPC) ; U 6 z tych niemowląt stwierdzono takie mutacje.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pełnowymiarowych niemowląt z klinicznym niedoborem środka powierzchniowo czynnego. Spośród pozostałych 115 niemowląt, podgrupa 21 niemowląt z 14 rodzin, które prawdopodobnie miały genetyczną podstawę dla choroby płuc, na podstawie wywiadu rodzinnego o podobnym wpływie na rodzeństwo, spokrewnioną lub obojgu, lub z powodu śmiertelnej choroby w połączeniu z niskim poziomem białka powierzchniowo czynnego w płynie tchawiczo-aspiracyjnym wybrano do analizy genu ABCA3. Te niemowlęta zawierały sześć par rodzeństwa, z których jedna miała nieprawidłowe ciałka blaszkowate.17 Większość z tych niemowląt zmarła w ciągu miesiąca po urodzeniu (tabela 1).
DNA wytworzono z pełnej krwi od niemowląt przy użyciu dostępnego w handlu zestawu (Gentra Systems). Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalne komisje weryfikacyjne uczestniczących instytucji, a rodzice uzyskali pisemną zgodę na badania genetyczne.
Wykrywanie mutacji
Startery zaprojektowano do amplifikacji każdego z 30 kodujących egzonów genu ABCA3 (patrz Dodatek Dodatek 1, dostępny z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org), i oczyszczone produkty reakcji łańcuchowej polimerazy obejmujące egzon i ich odpowiednie złącza splicingowe sekwencjonowano na obu niciach przy użyciu odczynników do sekwencjonowania ABI BigDye Terminator (Applied Biosystems) i sekwenatora ABI 3730 (Applied Biosystems)
[podobne: dienogest, bisoprolol, cilostazol ]
[więcej w: tęgoryjec objawy, bath and body works allegro, żebro szyjne ]