Intensywne i umiarkowane obniżenie stężenia lipidów za pomocą statyn po ostrych zespołach wieńcowych czesc 4

Trzy oceny okresowe skuteczności i bezpieczeństwa zostały przeprowadzone przez Radę Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa. Reguły zaprzestania badania na wczesnym etapie, w którym ustalono wyższość któregokolwiek leczenia, nie zostały wcześniej określone. Wszystkie analizy skuteczności opierają się na zasadzie zamiaru leczenia. Szacunki dotyczące współczynników ryzyka i związanych z nimi 95-procentowych przedziałów ufności, porównujących prawastatynę z atorwastatyną, uzyskano przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, z randomizowanym leczeniem jako zmienną towarzyszącą i stratyfikacją zgodnie z otrzymaniem gatyfloksacyny lub placebo. (Wykorzystując model czynnikowy dwa na dwa, przeprowadziliśmy wstępny test na interakcję i nie znaleźliśmy żadnego. Dla pierwotnego punktu końcowego wartość interakcji P wynosiła 0,90, a współczynniki ryzyka porównujące prawastatynę z atorwastatyną były prawie identyczne dla gatyfloksacyny i placebo. grupy). Kiedy ustalono, że nie wykazano nie gorszej jakości, następną ocenę wyższości przeprowadzono przy użyciu dwustronnych przedziałów ufności. Badacze zaprojektowali próbę i mieli swobodny i pełny dostęp do danych. Koordynacja danych została przeprowadzona przez Nottingham Clinical Research Group (patrz dodatek). Badacze z TIMI, sponsor i członkowie Nottingham Clinical Research Group wspólnie przeprowadzili analizę danych.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Obie grupy pacjentów były dobrze dopasowane pod względem cech linii podstawowej, z wyjątkiem historii choroby tętnic obwodowych, która była bardziej powszechna w grupie prawastatynowej niż grupa atorwastatynowa (P = 0,03) (Tabela 1). Ich średni wiek wynosił 58 lat, a 22 procent to kobiety. Przed zdarzeniem indeksowym 18% pacjentów miało zawał mięśnia sercowego, 11% wcześniej przeszło operację pomostowania tętnic wieńcowych, a 18% miało cukrzycę. Zdarzeniem indeksu była dławica niestabilna o wysokim stopniu ryzyka u około jednej trzeciej pacjentów, zawał mięśnia sercowego bez elektrokardiograficznego obrazu uniesienia odcinka ST w około jednej trzeciej, a zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w 1/3. Sześćdziesiąt dziewięć procent pacjentów poddano przezskórnej interwencji wieńcowej w celu leczenia ich ostrego zespołu wieńcowego przed randomizacją. Jedna czwarta pacjentów przyjmowała statyny w czasie zdarzenia indeksu. Podczas leczenia podawano pacjentom następujące leki: aspirynę do 93 procent, warfarynę do 8 procent, klopidogrel lub tiklodypinę do 72 procent początkowo i 20 procent na rok, beta-blokery do 85 procent, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę do 69%, a blokery receptorów angiotensyny do 14%.
Ryc. 1. Rycina 1. Poziom cholesterolu w lipoproteinach o średniej gęstości (LDL) podczas badania. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
W momencie randomizacji, mediana siedmiu dni po wystąpieniu zdarzenia wskaźnikowego, mediana stężenia cholesterolu LDL wyniosła 106 mg na decylitr (2,74 mmol na litr) przed leczeniem w każdej grupie (Ryc. 1).
[przypisy: bisoprolol, Mimośród, alemtuzumab ]
[przypisy: nefropatia toczniowa, ablacja endometrium, pasma śluzu w moczu ]