Intensywne i umiarkowane obniżenie stężenia lipidów za pomocą statyn po ostrych zespołach wieńcowych ad

Protokół został zatwierdzony przez odpowiednie komisje przeglądowe instytucji, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Jak opisano wcześniej, 11 mężczyzn i kobiet, którzy ukończyli co najmniej 18 lat, kwalifikowało się do włączenia do szpitala, jeśli byli hospitalizowani z powodu ostrego zespołu wieńcowego – ostrego zawału mięśnia sercowego (z lub bez elektrokardiograficznego obrazu uniesienia odcinka ST) lub wysokiego ryzyka niestabilna dławica piersiowa – w ciągu ostatnich 10 dni. Pacjenci musieli być w stabilnym stanie i mieli być zapisani po przeprowadzeniu przezskórnej procedury rewaskularyzacji, o ile taka była zaplanowana. Ostatecznie, pacjenci musieli mieć całkowity poziom cholesterolu 240 mg na decylitr (6,21 mmol na litr) lub mniej, mierzony w miejscowym szpitalu w ciągu pierwszych 24 godzin po wystąpieniu ostrego zespołu wieńcowego lub do sześciu miesięcy wcześniej, jeśli nie próbkę uzyskano w ciągu pierwszych 24 godzin. Pacjenci, którzy otrzymywali długotrwałą terapię obniżającą poziom lipidów w momencie wystąpienia ich ostrego zespołu wieńcowego, musieli mieć całkowity poziom cholesterolu wynoszący 200 mg na decylitr (5,18 mmol na litr) lub mniej w momencie badania przesiewowego w lokalnym szpitalu. Pacjenci nie kwalifikowali się do badania, jeśli mieli współistniejący stan, który skrócił oczekiwane przeżycie do mniej niż dwóch lat, byli poddawani leczeniu dowolną statyną w dawce 80 mg na dobę w momencie ich zdarzenia indeksu lub leczenia obniżającego poziom lipidów za pomocą fibry pochodne kwasu lub niacyna, których nie można było przerwać przed randomizacją, otrzymywały leki, które są silnymi inhibitorami cytochromu P-450 3A4 w ciągu miesiąca przed randomizacją lub prawdopodobnie wymagały takiego leczenia podczas okresu badania (ponieważ atorwastatyna jest metabolizowana tą drogą) , poddano przezskórnej interwencji wieńcowej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (poza zdarzeniem kwalifikującym) lub operacji pomostowania tętnic wieńcowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy lub poddano operacji obejścia w odpowiedzi na zdarzenie indeksu, miały czynniki, które mogłyby przedłużyć Odstęp QT, z obturacyjną chorobą wątroby i dróg żółciowych lub inną poważną chorobą wątroby, miał niewyjaśnione podwyższenie poziomu kreatyny poziom kinazy był ponad trzykrotnie wyższy od górnej granicy normy i nie był związany z zawałem mięśnia sercowego, lub miał poziom kreatyniny wyższy niż 2,0 mg na decylitr (176,8 .mol na litr).
Protokół badania
W protokole określono, że pacjenci otrzymywali standardowe leczenie medyczne i interwencyjne w ostrych zespołach wieńcowych, w tym aspirynę w dawce od 75 do 325 mg na dobę, z klopidogrelem lub warfaryną lub bez takiego leczenia. Pacjentom nie wolno było leczyć żadną terapią modyfikującą lipidy inną niż badany lek. Kwalifikujący się pacjenci byli losowo przydzielani w stosunku 1: 1, aby otrzymywać 40 mg prawastatyny lub 80 mg atorwastatyny dziennie w podwójnie ślepej, podwójnie fałszywej metodzie. Ponadto pacjenci byli również losowo przydzielani do otrzymywania z zastosowaniem schematu dwufazowego dwa razy w ciągu 10 dni w ciągu kilku dni w czasie próby z gatifloksacyną lub placebo. Wyniki składnika antybiotykowego w badaniu nie zostały tutaj opisane.
Pacjenci byli obserwowani podczas wizyt kontrolnych i otrzymywali porady dietetyczne8 po 30 dniach, po 4 miesiącach, a następnie po 4 miesiącach, aż do ich ostatniej wizyty w sierpniu lub wrześniu 2003 roku.
[hasła pokrewne: ceftriakson, bifidobacterium, flexagen ]
[hasła pokrewne: , , ]